மாதாந்திர சதுர்த்தி விவரம்

2021 மாதாந்திர சதுர்த்தி விவரம்

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

மார்கழி 18

தேதி

:

02/01/2021

நாள்

:

சனிக்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

தை 03

தேதி

:

16/01/2021

நாள்

:

சனிக்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

தை 18

தேதி

:

31/01/2021

நாள்

:

ஞாயிற்றுக்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

மாசி 03

தேதி

:

15/02/2021

நாள்

:

திங்கட்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

மாசி 18

தேதி

:

02/03/2021

நாள்

:

செவ்வாய்க்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

பங்குனி 04

தேதி

:

17/03/2021

நாள்

:

புதன்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

பங்குனி 19

தேதி

:

01/04/2021

நாள்

:

வியாழக்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

சித்திரை 03

தேதி

:

16/04/2021

நாள்

:

வெள்ளிக்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

சித்திரை 17

தேதி

:

30/04/2021

நாள்

:

வெள்ளிக்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

வைகாசி 01

தேதி

:

15/05/2021

நாள்

:

சனிக்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

வைகாசி 15

தேதி

:

29/05/2021

நாள்

:

சனிக்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

வைகாசி 31

தேதி

:

14/06/2021

நாள்

:

திங்கட்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

ஆணி 13

தேதி

:

27/06/2021

நாள்

:

ஞாயிற்றுக்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

ஆணி 29

தேதி

:

13/07/2021

நாள்

:

செவ்வாய்க்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

ஆடி 11

தேதி

:

27/07/2021

நாள்

:

செவ்வாய்க்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

ஆடி 27

தேதி

:

12/08/2021

நாள்

:

வியாழக்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

ஆவணி 09

தேதி

:

25/08/2021

நாள்

:

புதன்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

ஆவணி 25

தேதி

:

10/09/2021

நாள்

:

வெள்ளிக்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

புரட்டாசி 08

தேதி

:

24/09/2021

நாள்

:

வெள்ளிக்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

புரட்டாசி 23

தேதி

:

09/10/2021

நாள்

:

சனிக்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

ஐப்பசி 07

தேதி

:

24/10/2021

நாள்

:

ஞாயிற்றுக்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

ஐப்பசி 22

தேதி

:

08/11/2021

நாள்

:

திங்கட்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

கார்த்திகை 07

தேதி

:

23/11/2021

நாள்

:

செவ்வாய்க்கிழமை

Images

சுக்ல சதுர்த்தி

மாதம்

:

கார்த்திகை 21

தேதி

:

07/12/2021

நாள்

:

செவ்வாய்க்கிழமை

Images

சங்கடஹர சதுர்த்தி

மாதம்

:

மார்கழி 07

தேதி

:

22/12/2021

நாள்

:

புதன்கிழமை